En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Verktyget LIKA

Enkelt och konkret för att komma framåt med digitaliseringen i skolan – det är tanken bakom LIKA, it-tempen för skola och förskola!

LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett kostnadsfritt verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans/skolans digitalisering – ett sätt att ta tempen på digitaliseringen, få en diagnos och vägledning för att nå den temperatur man vill ha. Verktyget är framför allt till för dig som förskolechef/rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett skattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av läget på förskolan/skolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

Tredelar_dumpLIKA består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som ni arbetar vidare med på skolan/förskolan. Ni kan då välja, diskutera och planera vilka olika aktiviteter och insatser som ska prioriteras.

Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var förskolan/skolan befinner sig när det gäller digitaliseringen – en temperaturmätare och indikator! Det är främst avsett som ett stöd för förskolechef/rektor och ledning, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs.

Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till ert systematiska kvalitetsarbete.

LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan/skolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolans/skolans styrdokument, enkäter om it i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier.

Under hösten 2013 pågick utvecklingsarbetet med LIKA i en projektgrupp med representation från centrala aktörer och nyckelpersoner inom området, bl.a. Skolverket, Digitaliseringskommissionen, RAU och IKT-samordnare från olika kommuner. I augusti 2014 lanserades verktyget för skolan och i juni 2015 för förskolan. Fr.o.m. den 22/8 2016 finns version 2.0 på plats. En uppdatering som bl.a. anpassats efter de förslag på Nationella strategier för skolväsendets digitalisering samt ändringar i läroplanerna som Skolverket lagt fram till regeringen under våren 2016.

Till stor del bygger LIKA på en modell som tagits fram i ett samarbete mellan Lidingö och Lund (It-tempen). I det arbetet var olika referensgrupper och pilotskolor delaktiga och de flesta rektorerna i respektive kommun använde verktyget en första gång innan det gick över i det som nu är LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Nedan en film från 2014 som förklarar varför och hur verktyget togs fram och vad det består av.

Läs mer:
Därför LIKA

 

skl logotyp