En blogg från SKL

It-tempen för skola och förskola

Därför LIKA

Ta tempen på förskolans/skolans digitalisering – få en diagnos, en handlingsplan och fokusområden att arbeta med!

LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning, de fyra områdena med indikatorer som verktyget består av. Men det står också för lika som i likvärdighet och balans. Likvärdighet mellan förskolorna/skolorna när det gäller digitalisering. Att försöka hitta en minsta gemensamma bas att stå på och stötta arbetet på vägen dit. Det kommer alltid finnas förskolor/skolor som ligger i framkant när det gäller digitaliseringen och det kommer alltid finnas förskolor/skolor som ligger längre bak. Men hur långt bak är okej? Och hur kan vi hjälpas åt att ta armkrok i arbetet? LIKA är tänkt att vara ett verktyg i arbetet.

LIKA är produkten av en av de punkter som fanns med i SKL:s överenskommelse med regeringen rörande insatser för att främja digitaliseringen inom offentlig sektor. Överenskommelsen träffades i början av sommaren 2013 och arbetet med just punkten att ta fram ett ”ramverk för utvärdering och utveckling av skolornas digitalisering” påbörjades därefter. Verktyget lanserades i augusti 2014 för skolan, för förskolan i juni 2015 och fr.o.m. den 22/8 finns version 2.0 på plats.

LIKA är tänkt att vara ett stöd och ett verktyg att använda för att fortsätta framåt med digitaliseringen i förskola och skola. Utvärderingar och enkäter visar att förskolor/skolor blir allt bättre på det där med infrastruktur och att det nu behövs fler insatser när det gäller användandet. Självklart är tekniken till stor del en grundförutsättning för arbetet, men det får inte ta för stort fokus i diskussionerna. LIKA är ett stöd för förskolechef/rektor att prioritera och tydliggöra olika fokusområden, att frigöra tid för viktiga samtal kring pedagogik och skolutveckling.

LIKA pekar inte på hur man ska arbeta pedagogiskt i klassrummet/på avdelningen med olika digitala verktyg, det pekar i så fall mer på vad. Verktyget bryter ner komplexa termer till mer konkreta  aktiviteter. Det ska vara enkelt att använda LIKA och därmed enklare att få grepp och förståelse kring vad man ska jobba med när det handlar om det stora begreppet ”digitalisering”.

LIKA kan och bör också användas centralt, av skolledning, förvaltning, strateger och samordnare, eftersom sammanställningen som genereras är ett bra verktyg för att hitta gemensamma områden och insatser att arbeta med.

Processbild_dump

skl logotyp